1. GENEL BİLGİLENDİRME

www.tatilvillam.com adresi üzerinden vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında; web sitemizi kullanan, hizmetlerimizden faydalanan, tarafımız ile sözleşme ilişkisi içerisine giren bütün kişilerin kendilerine ait verilerinin saklanması, kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ile ilgili olarak sizleri aydınlatmak üzere işbu metin hazırlanmıştır.

Baransel Grup Emlak Turizm Otomotiv İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi (buradan sonra “TatilVillam” ve/veya “Baransel Grup” olarak anılacaktır) sizlere vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("KVKK”) uygun olmak üzere toplanılan, kaydedilen, saklanan, işlenen ve aktarılması mümkün olan verilerinizle ilgili aşağıda detay bilgileri paylaşıyoruz.

Bilindiği üzere KVKK’nın 10. maddesi kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusunun;

a)Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b)Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c)İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç)Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

d)11 inci maddede sayılan diğer hakları”

konusunda bilgi vermekle yükümlülüğü ve zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun ve veri sorumlusu niteliğiyle; tarafımıza iletmiş olduğunuz bütün genel, özel nitelikteki kişisel verilerinizi kanuni sebepler kapsamında ve açık rızanın gerektiği halde açık rızanın verilmesi halinde “kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek olup”, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

 1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu”; Baransel Grup Emlak Turizm Otomotiv İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’dir.

Bu kapsamda işbu aydınlatma metninin son kısmında ilgili kişilerin haklarına dair KVKK’nın 11. maddesine yer verilmiştir. Yine, bahse konu hakların nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi sizlerin dikkatlerine aşağıda sunulmuştur.

 

 1. İŞLENİLECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Hakkımızda kısmında yer aldığı üzere; sizleri www.tatilvillam.com ailesinin bir parçası olarak görmekteyiz. Bu kapsamda sizlere verilmiş olan değerin bir diğer yansıma biçimi de, sizlerin tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize yaklaşım biçimimizdir.

Tarafımız sizlere en uygun ve en avantajlı bir şekilde, kaliteyi öne çıkaran bir formla hizmet sunmak için çabalamakta, bu kapsamda da aşağıda yer aldığı üzere sizlerin kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Öncelikle;

 1. Kiralanan taşınmazlarda konaklayacak olan şahısların kimlik bilgileri, isim ve soyisimleri, T.C. Kimlik numaraları sizlere uygun sözleşmenin karşılıklı kararlaştırıldığı üzere hazırlanması, faturaların kesilebilmesi, muhasebe hesaplamaların yapılabilmesi, uyuşmazlık halinde ve resmi makamların talepleri halinde bildirilebilmesi için, yine Kimlik Bildirimine dair mevzuat hükümleri kapsamında konaklama gerçekleştiren kişilerin bilgilerinin kolluk ile paylaşılmasının zorunlu olması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmelerin ifası,
 2. Sizlere ait telefon numarası, adres, e-mail adresi gibi iletişim araçları; sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi için, sözleşme ilişkisi kurulmadan önce rezervasyon teyitlerinin alınabilmesi için, sözleşme ilişkisi sırasında sizlere en iyi hizmetlerin yakinen verilebilmesi için, müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin arttırılması için sonrasında sizlerle iletişime geçilmesi, yılbaşı, resmi ve dini bayram ile tatil günlerinde sizlere özel tebriklerin sunulabilmesi, yine bu günlerde sizlere özel fiyat tekliflerimizin iletilmesi için,
 3. Tarafınıza ait IBAN numaraları, banka hesap numaraları ve ödeme bilgileri; sözleşmenin ifasının gerçekleştirilebilmesi için, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için,
 4. Çağrı merkezimiz ile iletişime geçmeniz halinde ses kayıları; uyuşmazlıklar halinde kullanılması, müşteri memnuniyetlerinin arttırılması, mevzuata uygun işlem yapılması, talep ve şikayetler nedeniyle iletişime geçilebilmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve idari, adli makamlarla paylaşılabilmesi için;
 5. Güvenlik kamera kayıtları; ziyaretçi kayıtlarının tutulması, ortam güvenliğinin sağlanması, güvenlik önlemlerinin alınması ile uyuşmazlık halinde delil olarak sunulabilmesi için;
 6. Çerezler ve IP bilgileri; sitemizi ziyaretiniz halinde site iyileştirmelerinin yapılabilmesi ile müşteri memnuniyetinin arttırılması ve iyileştirmelerin yapılabilmesi için;

saklanmakta, işlenmekte ve kaydedilmektedir.

Yine şirketimiz;

 1. Şirketimizin ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,
 2. Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması,
 3. Talep ve şikayetlerin (KVKK kapsamındaki şikayetler de dahil olmak üzere) sizlerle iletişime geçilebilmesi, takip ve yönetimin sağlanması,
 4. Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 6. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile
 7. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla sınırlı olarak

Kişisel verilerinizi işlemektedir.

 1. VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK’nın 5. maddesi kapsamında kişisel verilerin işlenme şartları ifade edilmiş olup; KVKK’nın 5. ve 6. maddesi kapsamında kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi açık rızaya bağlı tutulmuştur.

Lakin, KVKK’nın aşağıda açıklanan 5/2. ve 6/3. maddeleri istisna olarak ifade edilmiş, bu hallerde açık rıza olmadan da veri işlemenin mümkün olduğu belirtilmiştir.

KVKK’nın 5/2. ve 6/3. maddelerinde düzenlenen istisnalar doğrultusunda;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması amacıyla,

sizlere ait kişisel veriler açık rıza talep edilmeksizin işlenebilecektir.

Bu kapsamda şirketimiz tarafından kişisel verileriniz;

“•       sözleşme ilişkisinin kurulabilmesi ve ifası amacıyla,

•        kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

•        Şirketimizin meşru menfaatleri uyarınca işlenebilecektir.

 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Çek Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hali kanunlarda açıkça öngörülme haline dahildir.

Nitekim kişisel verilerin aktarılması ile yurt dışına aktarılması konusunda da KVKK uyarınca benzer bir düzenlemeye gidilerek istisnalar KVKK’nın 8. ve 9. maddesi kapsamında belirtilmiştir. Bu hallerde de açık rızanız alınmadan kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

İşlenilecek kişisel veri özelinde, şirketimizce değerlendirme yapılmakta ve yukarıda belirtilen istisnaların varlığı halinde açık rızanı talep edilmeden kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Açık rıza gereken hallerde ise tarafınıza açık rıza formları sunularak açık rıza talebinde bulunulacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Sizlere ait kişisel verileriniz KVKK kapsamında yer alan istisnalar ile öncelikle;

 1. 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.
 2. Yine, 1174 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu (“KBK”) kapsamında; konaklama gerçekleştirecek kişilerin kimlik bilgilerinin paylaşılması kanunen zorunlu olduğu için, bu kapsamda bilgileriniz kolluk kuvvetleriyle Kimlik Bildirim Sistemi üzerinden paylaşılacaktır.
 3. Uyuşmazlıkların varlığı halinde danışılan hukuk bürolarına ve/veya avukatlarla paylaşılacaktır.
 4. Faturalandırmaların ve vergisel yükümlülüklerin icrası için yeminli mali müşavirler ile muhasebeciler ile paylaşılacaktır.
 5. Villa sahipleri tarafından talep edilmesi halinde, işbu taşınmaz sahipleriyle sadece rezervasyon teyidi ile villanın doluluk oranlarının belirtilmesi için paylaşılacaktır.

Yanı sıra, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri ile adli ve idari makamlar tarafından talep edilmesi halinde kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Tarafımız kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, KVKK’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Sizlere ait kişisel verilerin sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve iş süreçlerinin yönetilmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası için üçüncü kişilere onay verilmesi halinde paylaşılabilecektir.

Yanı sıra tarafımızca yukarıda belirtilen amaçlarla şirket yetkililerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kurumlara aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ USULU

Kişisel verileriniz; her türlü sözlü, yazılı yahut elektronik ortam aracılığıyla, ses kayıt ortamında yukarıda belirtilmiş amaçlar doğrultusunda tarafımızca sunulan hizmetlerin mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasalar uyarınca doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ile yukarıda somutlaştırılan amaçlar, şartlar ile hukuki sebepler doğrultusunda toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metni kapsamında öngörülen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda toplanacak, işlenecek ve paylaşılacaktır.

Sürelerin sona ermesi ile birlikte, herhangi bir süreç kapsamında kişisel verilerin işleme amacı ortadan kalkıyor ise; kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak anonimleştirilmekte, silinmekte ve/veya yok edilmektedir.

 1. VERİLERİN MUHAFAZASI

Sizlerin tarafımıza teslim etmiş olduğunuz kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesi kapsamında işbu metinde de açıklanan amaçlarla; uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte; sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bunların yanında; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir.

Sizlerin kişisel verilerinin yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, sizlere en uygun ve en avantajlı kampanyaların sunulabilmesi, kanunen zorunlu olan haller, sözleşmelerin ifası kapsamında ve bütünlüğünde gerekli olması, kampanya stratejilerinin belirlenmesi genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır.

Bu kapsamda, genel ilkelere uygun olarak saklama sürelerini tespiti için her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak mer’i mevzuat hükümleri kapsamında sürecin amacı ile birlikte değerlendirmeler yapılmaktadır. Dolayısıyla, asgari yasal yükümlülük süreleri ile zamanaşımı sürelerinin dolmasına kadar kişisel veriler saklanmaktadır.

Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Tarafımızca kaydedilen, saklanan, toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerle alakalı olarak bütün taleplerinizi yukarıda da yer aldığı üzere [email protected] e-mail adresine yapabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak şirketimize, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak

tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Şirketimizin adresi: MENTEŞE MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDESİ OLİVİUM APARTLARI NO:A-1 KALKAN KAŞ/ANTALYA şeklindedir.

Bu kapsamda talepleriniz, KVKK uyarınca ve talebin niteliği de göz önünde tutularak en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir. 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler (veri sahipleri);

 

Başvuru formunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Güvelik Kameralarına İlişkin Aydınlatma Metni'ni görmek için buraya tıklayınız.